منابع ارشد**جدید** 1

منابع ارشد**جدید**

منابع آزمون کارشناسی ارشد رشتة تاریخ

عنوان کتابمولفمترجمناشر
تاریخ ایلام والتر هینتس مسعود رجب نیاعلمی و فرهنگی
تاریخ ماددیاکونفکریم کشاورزعلمی و فرهنگی
تاریخ امپراطوری هخامنشیانپیر بریانناهید فروغاننشر قطره
اشکانیان دیاکونفکریم کشاورزانتشارات پیام
ایران در زمان ساسانیانآرتور کریستن سن رشید یاسمیامیرکبیر ـ دنیای کتاب
تاریخ ایران باستانحسن پیرنیا دنیای کتاب
ایران از آغاز تا اسلامرومن گیرشمنمحمد معینعلمی و فرهنگی
ایران قبل از اسلامعبدالحسین زرین کوب انتشارات امیرکبیر
تاریخ مردم ایرانعبدالحسین زرین کوب انتشارات امیرکبیر
ایران بعد از اسلام عبدالحسین زرین کوب انتشارات امیرکبیر
تاریخ صدر اسلامغلامحسین زرگری نژاد انتشارات سمت
تاریخ اسلامعلی اکبر فیاض انتشارات دانشگاه تهران
تاریخ سیاسی اسلامحسن ابراهیم حسنابوالقاسم پایندهانتشارات جاویدان
تاریخ اسلام کمبریجاحسان یارشاطر(دوره دو جلدی)انتشارات امیرکبیر
تاریخ ایران کمبریجاحسان یارشاطر(دوره کامل)انتشارات امیرکبیر
کارنامة اسلامعبدالحسین زرین کوب انتشارات امیرکبیر
تاریخ ایران از ورود مسلمانان تا پایان طاهریاندکتر حسین مفتخری انتشارات سمت
تاریخ تحولات سیاسی... دوره سامانیاندکتر سیدابوالقاسم فروزانی انتشارات سمت
دیلمیان در گستره تاریخ ایرانپروین ترکمنی آذر  انتشارات سمت
تاریخ آل بویهعلی اصغر فقیهی انتشارات سمت
غزنویان : از پیدایش تا فروپاشیدکتر سیدابوالقاسم فروزانی انتشارات سمت
سلجوقیان (٤٣١-٥٩٠ ق)دکتر ملیحه ستارزاده انتشارات سمت
تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجامدکتر امیر اکبری  انتشارات سمت
تاریخ خوارزمشاهیاندکتر الهیار خلعتبری انتشارات سمت
تاریخ تحولات... دورهتیموریان و ترکماناندکتر حسین میرجعفری انتشارات سمت
مغولان و حکومت ایلخانی در ایرانشیرین بیانی انتشارات سمت
ترکمانان قراقویونلو و آق قویونلو در ایراناسماعیل حسن زاده انتشارات سمت
تاریخ تحولات ... در دورهصفویهدکتر عبدالحسین نوایی انتشارات سمت
تاریخ افشاریه و زندیهدکتر رضا شعبانی  انتشارات سمت
تاریخ تحولات اروپا در قرون جدیدنقی لطفی، محمدعلی علیزاده انتشارات سمت
تاریخ عصر قاجارعلی اصغر شمیم مدبر ـ افکار
تاریخ مختصر احزاب سیاسیملک الشعرا بهار انتشارات امیرکبیر
تاریخ مغولبرتولد اشپولر علمی و فرهنگی
ایران عصر صفویراجر سیوری نشر مرکز
تاریخ روابط خارجی ایرانعبدالرضا هوشنگ مهدوی انتشارات امیرکبیر
تاریخ مشروطة ایراناحمد کسروی انتشارات امیرکبیر
تاریخ جهان نوپالمر انتشارات امیرکبیر
تاریخ جهانی دولاندلن انتشارات دانشگاه تهران
عصر انقلابهابز بام طرح نو
عصر امپراطوریهابز بام طرح نو
عصر نهایت هاهابز بام طرح نو
مجموعه تستهای تاریخحسن زندیه نشر پردازش
گزیده متون تاریخی به زبان عربیسید حمید طبیبیان نشر اساطیر
گزیده متون تاریخی به انگلیسیغلامرضا وطن دوست انتشارات سمت

برگرفته از سایت گروه تاریخ دانشگاه تهران

برای ما نظر بزارید

منابع کارشناسی ارشد رشته تاریخ 1

منابع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

برخی از منابع مهم کارشناسی ارشد رشته تاریخ

نکات مهم

*منابع فوق تنها انتخابی از کتاب های بسیاری است که در طرح سوالات مورد توجه قرار می گیرند.(منابع دیگر نیز مطالعه شود)

*فراموش نکنیدکه در نوع مطالعه این منابع باید ازمشورت اساتید محترم استفاده نمایید.   

تاریخ باستان

1.تاریخ مختصر ایران قدیم،حسن پیرنیا،انتشارات اساطیر

2.ایران ازآغاز تا اسلام-گیرشمن،ترجمه محمد معین،انتشارات علمی وفرهنگی

3.تاریخ مردم ایران قبل از اسلام ــ زرین کوب،انتشارات امیرکبیر

4.ایران در زمان ساسانیان ــ کریستین سن،ترجمه رشید یاسمی،انتشارات امیرکبیر

5.تاریخ ایران باستان جلد یکم ودوم وچهارم-انتشارات سمت

6.تاریخ وتمدن ایران-یوسف مجیدزاده،مرکز نشر دانشگاهی

تاریخ اسلام

1.تاریخ اسلامعلی اکبر فیاض،انتشارات دانشگاه تهران

2.تاریخ تحلیلی اسلام-جعفر شهیدی،مرکز نشر دانشگاهی

3.تاریخ تمدن اسلام-جرجی زیدان،ترجمه علی جواهر کلام، انتشارات امیرکبیر

4.تاریخ اسلام-رسول جعفریان،انتشارات وزارت فرهنگ .وارشاد اسلامی

5.تاریخ اسلامپژوهش دانشگاه کمبریج،ترجمه احمد آرام، انتشارات امیرکبیر

تاریخ جهان

1.تاریخ جهانیدولاندلن، ترجمه احمد بهمنش،انتشارات دانشگاه تهران

2.تاریخ جهان نو پالمر،ترجمه ابوالقاسم طاهری، انتشارات امیرکبیر

تاریخ ایران دوره اسلامی

1.تاریخ مفصل ایران-عباس اقبال آشتیانی

2.تاریخ ایران پژوهش دانشگاه کمبریج-جلد4.5.6ترجمه حسن انوشه، انتشارات امیرکبیر

3.تاریخ مغول-برتولداشپولر ،ترجمه محمود میرآفتاب ،انتشارات علمی فرهنگی

4.تاریخ ایران در دوره مغولان-شیرین بیانی،انتشارات سمت

5.تاریخ تیموریان وترکمانان-حسین میر جعفری، انتشارات سمت

6.تاریخ ایران دوره صفوی راجر سیوری،ترجمه کامبیز عزیزی،نشر مرکز

7.در باب صفویان-راجر سیوری ،ترجمه کامبیز عزیزی،نشر مرکز

8.سقوط صفویان-لکهارت،ترجمه اسماعیل دولتشاهی،انتشارات علمی و فرهنگی

9.تاریخ ایران در دوره افشاریان و زندیان-رضا شعبانی ،انتشارات سمت

10.تاریخ ایران در دوره قاجار- علی اصغر شمیم ،انتشارات مدبر

11.ایران بین دو انقلاب-یروان آبراهامیان،ترجمه احمد گل محمدی ومحمد ابراهیم فتاحی.نشر نی

12.تاریخ روابط خارجی ایران عبدالرضا هوشنگک مهدوی،انتشارات امیر کبیر

13.زبان تخصصی رشته تاریخ.دکتر منوچهر جعفری گهر،انتشارات پیام نور

 

زبان انگلیسی

1.کتاب های راجع به یادگیری قواعد زبان انگلیسی

2.گزیده متن های تاریخی به زبان انگلیسی ،انتشارات سمت.دکتر وطن دوست

زبان عربی     

1.کتاب های راجع به یادگیری قواعد زبان عربی

2.منتخب النصوص التاریخ والجغرافیه.انتشارات سمت

3.متون تاریخی به زبان عربی، عبدالعلی آل بویه لنگرودی انتشارات پیام نور